Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Български Suomi Deutsch Magyar Português Slovenčina Español Türkçe
KIDS STRENGTHS - DETI v KONTEXTE DUŠEVNÝCH PORÚCH
Tréning zručností učiteľov, odborníkov v zdravotníctve a sociálnych pracovníkov
KIDS STRENGTHS podporuje proces reziliencie u detí a adolescentov v kontexte ťažkostí v oblasti duševného zdravia ich rodičov.

Čo rozumieme pod pojmom "reziliencia"?

Deti s vysokou rezilienciou (odolnosťou) sa úspešne adaptujú napriek tomu, že sú vystavené rizikovým faktorom, ktoré pôsobia proti pozitívnemu vývinu. Rezilienciou sa môže popísať spozorovanie:
  1. dobrých výsledkov bez ohľadu na vysokú úroveň rizika,
  2. stabilnej kompetencie aj pod vplyvom stresu a
  3. zotavenie sa z traumy. (Masten et al. 1990)

Prečo dávame prednosť pojmu "ťažkosti v oblasti duševného zdravia - duševná zraniteľnosť" ?
Pri práci s rodičmi používame tento pojem, keďže prisúdenie "duševného ochorenia" rodičom sa zvyčajne spája s vážnou stigmou a väčšinou vyvoláva strach, hnev alebo odmietnutie. Pojem “zraniteľnosť - ťažkosti v oblasti duševného zdravia” je menej stigmatizujúci, ľahšie akceptovaný rodičmi, ktorých sa to týka a zrozumiteľnejší pre dieťa: Aj deti chápu, že sa nemusia cítiť dobre, napr.: majú menej energie, ak sú zranení (pri úraze) a preto sú citlivejší.

V rámci projektu KIDS STRENGTHS pokrýva pojem "zraniteľnosť - ťažkosti v oblasti duševného zdravia" (Zubin 1977) emocionálne, kognitívne, sociálne a behaviorálne zmeny a poruchy, ktoré sa niekedy môžu stať diagnostickými kritériami duševného ochorenia. (Pretis & Dimova 2004, 37f.)

Odkazy:
Kessler et al. (2005). Severity, and comorbidity of twelve-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R). Archives of General Psychiatry; 62(6):617-27).
Küchenhoff, B. (2001). Kinder psychisch kranker Eltern. Psychiatrie, 2, 1-4.
Masten, A.S., Best, K.M., Garmezy, N. (1990). Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity. Development and Psychopathology, 2, 425-444.
Pretis M., Dimova, A. (2004). Frühförderung mit Kindern psychisch kranker Eltern. München: Reinhardt.
Ramchandani, Stein (2003). The impact of parental psychiatric disorder on children. Avoiding stigma, improving care. BMJ, 2; 327(7409): 242–243.
Zubin, J., Spring B. (1977). Vulnerability – A new view of schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 86. No.2, 103-124.

Kontakt
Dr. Manfred Pretis
S.I.N.N Sozial INnovatives Netz
Lerchengasse 4c, A-8054 GRAZ
Phone/Fax: +43 316/251699
Mob: +43 699/12652070
http://www.sinn-evaluation.at
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Furthermore this project has been funded by the Austrian ministery for education, arts and culture (BMUKK). © 2009-2024 by KIDS STRENGTHS Project
Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). powered by