Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Български Suomi Deutsch Magyar Português Slovenčina Español Türkçe
СИЛНИ МЛАДЕЖИ - МЛАДЕЖИ под натиск на ПСИХИЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ в техните РОДИТЕЛИ
Обучения за придобиване на умения за подпомагане на учители,здравни професионалисти и социални работници
Проекта "СИЛНИ МЛАДЕЖИ" има за цел да промотира устойчивостта на процесите при деца и младежи в контекста на психически уязвими родители.

Какво разбираме под термина "устойчивост"?

Очаква се устойчивите деца да се адаптират успешно дори и ако срещнат трудности породени от рискови фактори, които пречат на успешното развитие. Устойчивостта може да бъде описана чрез преглед на:
  1. добри резултати свързани с висок рисков фактор,
  2. устойчиви компетенции по време на стрес, и
  3. възстановяване от травма. (Masten et al. 1990)

Защо предпочитаме да използваме термина "психическа уязвимост" ?
По време на работата ни с родителите ние използваме този термин като вид признание на "психическо разтройство", което ако бъде наречено с директни думи към родителите, то те обикновено ще го разберат като тежко състояние и почувстват страх, гняв и като цяло ще го отрекат. Термина “уязвимост” е по малко стигматизиращ, по-лесно възприеман от афектирани родители и доста добре възприеман от страна на децата. Децата също така разбират, че биха могли да не се чувстат добре ако ги наранят и в този смисъл са доста чувствителни.

В рамките на проекта "СИЛНИ МЛАДЕЖИ" термина "уязвимост" (Zubin 1977) покрива емоционалните, когнитивните, социалните и поведенчески промени и нарушения, които понякога могат да бъдат и диагностични критерии за психическо разстройство или заболяване. (Pretis & Dimova 2004, 37f.)

Препратки:
Kessler et al. (2005). Severity, and comorbidity of twelve-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R). Archives of General Psychiatry; 62(6):617-27).
Küchenhoff, B. (2001). Kinder psychisch kranker Eltern. Psychiatrie, 2, 1-4.
Masten, A.S., Best, K.M., Garmezy, N. (1990). Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity. Development and Psychopathology, 2, 425-444.
Pretis M., Dimova, A. (2004). Frühförderung mit Kindern psychisch kranker Eltern. München: Reinhardt.
Ramchandani, Stein (2003). The impact of parental psychiatric disorder on children. Avoiding stigma, improving care. BMJ, 2; 327(7409): 242–243.
Zubin, J., Spring B. (1977). Vulnerability – A new view of schizophrenia. Journal of Abnormal Psychology, 86. No.2, 103-124.

Контакт
Dr. Manfred Pretis
S.I.N.N Sozial INnovatives Netz
Lerchengasse 4c, A-8054 GRAZ
Phone/Fax: +43 316/251699
Mob: +43 699/12652070
http://www.sinn-evaluation.at
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Furthermore this project has been funded by the Austrian ministery for education, arts and culture (BMUKK). © 2009-2024 by KIDS STRENGTHS Project
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. powered by