Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Български Suomi Deutsch Magyar Português Slovenčina Español Türkçe
KIDS STRENGTHS - DETI v KONTEXTE DUŠEVNÝCH PORÚCH
Tréning zručností učiteľov, odborníkov v zdravotníctve a sociálnych pracovníkov
Potreba & Plán:

Výskyt duševných chorôb neustále narastá, depresia sa do roku 2020 stane druhou najväčšou príčinou celkovej záťaže zdravia (WHO) s vážnymi následkami na deťoch a rodinách (3-11% “zabudnutých” detí). Zlepšovanie duševného zdravia a celkovej pohody detí a mladých ľudí je jednou z 5 priorít stanovených v Európskom pakte pre mentálne zdravie na európskej vysokej úrovni v 6/2008.

"Zabudnuté deti" nie sú takmer v žiadnej z európskych krajín začlenené vo formálnych tréningových programoch profesionálov v rozličných bio-psycho-sociálnych sektoroch. Duševnú zraniteľnosť rodiča však môžeme vždy vidieť ako zdroj chronického distresu a zvýšenej zraniteľnosti detí.

Za účelom prevencie KIDS`STRENGTHS prenáša dostupné európske tréningové vedomosti (Rozprávajme sa o deťoch, Podpora reziliencie) a nástroje (napr.: online zásobárne zdrojov ako www.precious.at) do rozličných bio-psycho-sociálnych sektorov a krajín (AT; DE; ES; FI, HU, PT; SK; TR a EN) a taktiež ponúka online tréningy zručností zamerané na rovesníkov a základňu pre deti samotné, aby mohli vyjadriť svoje starosti a našli podporu.
 
Výsledky:

1) Špecifický tréningový materiál zameraný na potreby detí v kontexte duševnej zraniteľnosti
- ako sa vysporiadať s otázkou vlastnej zraniteľnosti a potrieb detí rozprávať sa s rodičmi
- následky duševných chorôb na deťoch
- dôležitosť primeraných informácií pre deti
- podpora reziliencie „zabudnutých“ detí

 
2) na mieru šité tréningové moduly pre profesionálov v oblasti
- sociálnej práce
- včasnej intervencie
- predškolskej výchovy
- školy
- zdravia
- psychosociálnych služieb pracujúcich so zraniteľnými rodinami
 
3) jednoduchá dostupnosť tréningových materiálov
- v rozličných jazykových variantoch (DE; FI, PT, ES, TR, SK, EN, HU)
- na online portáli a v online zásobárni zdrojov
 
4) Klinická online diagnostika relevantných procesov reziliencie (mapa reziliencie)

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Furthermore this project has been funded by the Austrian ministery for education, arts and culture (BMUKK). © 2009-2024 by KIDS STRENGTHS Project
Táto publikácia reprezentuje výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente). powered by