Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Български Suomi Deutsch Magyar Português Slovenčina Español Türkçe
СИЛНИ МЛАДЕЖИ - МЛАДЕЖИ под натиск на ПСИХИЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ в техните РОДИТЕЛИ
Обучения за придобиване на умения за подпомагане на учители,здравни професионалисти и социални работници
Същност на проекта, цели и задачи:

Непрекъснато нараства броя на страдащите от менталните заболявания: до 2020 година депресията ще се превърне във втората най-голяма причина за нарастване на заболеваемостта в световен мащаб (Световна Здравна Организация) и с основно влияние върху децата и семействата (в това число от 3 до 11 % от изоставените деца). Подобряването на психическото здраве и благосъстоянието на децата и младите хора е един от петте приоритети, заложени в Пакта за психическо здраве, приет от Европейския съюз на срещата на високо равнище проведена през месец юни 2008 година.

Само в няколко държави от Европейския съюз изоставените деца са включени във формални обучителни програми на специалисти в различни био-психо-социални области. Затова, евентуална психическа уязвимост на родителите винаги може да се разглежда като източник на хроничен стрес и на увеличена уязвимост за самите деца.

С оглед превенция проектът “KIDS`STRENGTHS” (“ДЕТСКА ИЗДРЪЖЛИВОСТ”) трансферира достъпни обучителни ресурси (“Да поговорим за децата”, “Засилване на психическата устойчивост”) и инструменти (напр. електронни ресурсни хранилища от рода на www.precious.at) на Европейския съюз в различни био-психо-социални сектори и държави (Австрия, Германия, Испания, Финландия, Унгария, Португалия, Словакия, Турция и Англия). KIDS`STRENGTHS предлага и приятелски ориентирано електронно обучение за изграждане на умения, както и платформа, в която самите деца да изкажат своите притеснения и да намерят подкрепа.
 
Очаквани резултати:

1) 1) Специфичен обучителен материал насочен към нуждите на децата в контекста на психическата уязвимост
- Как да се отнасяме към проблема за уязвимостта и нуждата на децата да разговарят с родителите си
- Влиянието на едно ментално заболяване върху децата
- Значимостта на адекватната информация за децата
- Засилване психическата устойчивост на изоставените деца

2) Адаптирани обучителни модули за специалисти в сферите на
- Социалните дейности
- Ранна детска интервенция
- Предучилищна подготовка
- Училище
- Здравеопазване
- Психо-социални служби, работещи с уязвими семейства
 
3) Лесна достъпност на обучителните материали чрез използването на
- езикови версия (немски, финландски, португалски, испански, турски, словашки, английски, унгарски)
- електронен портал и електронно ресурсно хранилище
 
4) Клинично електронно оценяване на съответни процеси на психическа устойчивост (карта на устойчивостта)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Furthermore this project has been funded by the Austrian ministery for education, arts and culture (BMUKK). © 2009-2024 by KIDS STRENGTHS Project
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. powered by