Optimised for Internet Explorer 8.x/9.x, Mozilla Firefox 3.x/4.x, Google Chrome 4.x/10.x, Safari 4.x and Opera 9.x/10.x/11.x with a resolution of 1280x1024px minimum.
Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Flag Maximize/Restore Size
English Deutsch Български Suomi Deutsch Magyar Português Slovenčina Español Türkçe
СИЛНИ МЛАДЕЖИ - МЛАДЕЖИ под натиск на ПСИХИЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ в техните РОДИТЕЛИ
Обучения за придобиване на умения за подпомагане на учители,здравни професионалисти и социални работници
MCA  
Име на партньора(институцията) Асоциация “Мария Кюри”
Лице за контакт (за проекта) Мария Горанова – Вълкова (Mariya Goranova – Valkova)
Aдрес гр. Пловдив, бул. "Освобождение" 31, ет. 1, ап. 4
(31, "Osvobozhdenie" Blvd., fl.1. ap. 4)
PLOVDIV, BULGARIA
Електронна поща
уеб сайт http://www.marie-curie-bg.org
Основна зона на работа по отношение на работа с деца и младежи Асоциация Мария Кюри е неправителствена нестопанска организация, чийто екип притежава експертиза в сферата на менторинга, неформалното обучение и обучението на работното място. В нашия тим работят специалисти от различни области: електронно обучение (e-learning), право, преподаване и др. Асоциацията е управлявала и участвала в няколко международни проекта в областта на създаване на менторинг схеми, дистанционно и електронно обучение, кариерно консултиране, обучение за преквалификация, започване на работа, консултации за трудовите права, менторинг програми, мрежи на работодатели с позитивно отношение към хора с увреждания, и др.
Предишни или настоящи проекти и дейности Екипът на "Мария Кюри" работи още в сферата на валидирането на неформални учебни практики, обучението за безработни лица (главно хора с увреждания) със специален акцент върху информационните технологии и интернет, достъпно по материали на хартиен носител, на Брайл и на жестомимичен език. Проектите на асоциацията включват повече от 7000 души годишно. „Мария Кюри” работи по няколко инициативи по програма „Леонардо да Винчи” на Европейската комисия, в които участва, както като координатор и бенефициент, така и като партньор. Асоциацията поддържа контакти с обучителни и образователни центрове и институции, както и с местните и държавните власти – общините, Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО), Агенцията за хората с увреждания (АХУ) и с Европейската мрежа „Workability Europe“. Асоциация „Мария Кюри” извършва проучвания и дава консултации на външни организации, като за целта поддържа богат списък с контакти. Мениджърският екип на асоциацията има опит в управлението на проекти на местно, регионално, национално и международно ниво по програмите Леонардо да Винчи и Грюндвиг на Европейската комисия.
Какво още е от значение да знаем за Вашата институция Екипът на Асоциацията има дългогодишен опит в създаването и поддръжката на напълно достъпни електронни платформи предлагащи обучение, онлайн кореспонденция, съхраняване на файлове и документация измежду ползвателите и.
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Furthermore this project has been funded by the Austrian ministery for education, arts and culture (BMUKK). © 2009-2024 by KIDS STRENGTHS Project
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. powered by